30 MART 2014 DE YAPILACAK MUHTARLIK VE AZA SEÇİMİ İLE İLGİLİ YSK KARARI - Sakarya Muhtarlar Derneği
 30 MART 2014 DE YAPILACAK MUHTARLIK VE AZA SEÇİMİ İLE İLGİLİ YSK KARARI

 Tarih : 14.1.2014 11:26:37 

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

 

 

Karar No : 19

Karar Tarihi : 07/01/2014

2972 sayılı Mahalli _dareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve _htiyar Heyetleri Seçimi Hakkında

Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri bes yılda bir yapılır. Her seçim döneminin besinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baslangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.

Bu nedenle, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak köy muhtarlıgı ve ihtiyar meclisi üyeligi ile mahalle muhtarlıgı ve ihtiyar heyeti üyeligi seçimlerine iliskin olarak uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile olusturulan Komisyon yaptıgı çalışmaları tamamlayarak konu hakkında düzenledigi karar taslagını Kurulumuza sunmus olmakla, konu incelenerek;

GEREG_ GÖRÜSÜLÜP DÜSÜNÜLDÜ:

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında

Kanun'da, köy ve mahalleye iliskin seçim hükümleri ayrı bir bölüm halinde düzenlenmistir.

Köylerde siyasi parti kuruluslarının bulunmaması da göz önünde bulundurularak köy muhtarı, köy ihtiyar meclisi üyeligi, mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeligi seçimlerinde uygulanacak usul ve esasların ayrıca belirlenmesi gerekli görülmüstür.

Köy muhtarlıgı ve ihtiyar meclisi üyeligi seçimlerinde her köy, mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeligi seçimlerinde de her mahalle bir seçim çevresidir (2972/32).

Ancak, 2972 sayılı Kanun'un Ek 2. maddesinde ve Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarihli ve 2013/627 sayılı kararı eki Örnek: 139 sayılı Genelge’de, dagınık mahalle ve yerlesim yerleri bulunan köylerde veya köylerin birbirine yakın oldugu durumlarda seçim sandıklarının bir tek mahallede veya bir köyde toplanmasının, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek kosuluyla ilçe seçim kurulunca kararlastırılabilecegi belirtilmistir.

İlçe seçim kurulları bu hükmün verdigi yetkiye dayanarak ve yöresel durumu degerlendirerek takdir yetkilerini kullanmak suretiyle birden fazla seçim çevresine ait sandıgın bir yerde veya bir köyde toplanmasına karar verebilirler. Böyle bir toplama durumunda her seçim çevresindeki seçmenler oylarını ancak kayıtlı oldukları sandıklarda kullanırlar.

2972 sayılı Kanun'un 31. maddesinde; köy muhtarlıgı ve köy ihtiyar meclisi üyeligi ile mahalle muhtarlıgı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeligi seçimlerinde adaylık usulü bulunmadıgı belirtilmistir.

Bilindigi üzere siyasi partiler, muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeligi seçimlerinde aday

gösteremezler. Bu seçimlerde adaylıga iliskin hükümler uygulanmaz.

Bu hüküm, seçmenin seçecegi muhtar ve ihtiyar meclisi/ihtiyar heyeti üyelerini bilmesi ve iradesini saglıklı bir sekilde olusturabilmesi için, bu seçimlere girecek kisilerin seçime gireceklerini belirtmelerine ve bu amaçla kendilerini tanıtmalarına engel teskil etmez.

Oy pusulalarının renk ve biçimi konusunda da köy muhtarlıgı ve köy ihtiyar meclisi üyeligi seçimleri ile mahalle muhtarlıgı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeligi seçimlerinde uygulanacak usullerin asagıdaki sekilde saptanmasına karar verilmesi gerektigi sonucuna varılmıstır.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

1- _lçe seçim kurullarının 2972 sayılı Kanun'un Ek 2. maddesi geregince; dagınık seçim çevrelerinde ve yakın köylerde sandıkları bir köy veya bir yerde toplamaya yetkileri bulunduguna,

2- Sandıkların bir yerde toplanmasına karar verilmesi halinde Örnek: 139 sayılı Genelge uyarınca, durumun seçim gününden en az bir hafta önce ilgili çevrelerde duyurulması gerektigine,

3- Sandıkların bir yer veya köyde toplanması durumunda, her çevrenin seçmeninin kayıtlı olduğu çevre sandıgında oy kullanabilecegine,

4- Köy muhtarlıgı ve köy ihtiyar meclisi üyeligi, mahalle muhtarlıgı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü bulunmadıgından, seçime girecek kisilerin seçime gireceklerini belirtmekle ve kendilerini tanıtmakla sınırlı olarak etkinlik gösterebileceklerine,

5- Adaylık söz konusu olmadıgından, bu seçimlere katılmak isteyenlerin 298 sayılı Kanun ile diğer seçim kanunlarında siyasi partilere ve bagımsız adaylara tanınan propaganda hakkından

yararlanamayacaklarına ancak seçime girecek kisilerin oy verme gününden önce, resimli veya kendisini yazı

ile tanıtıcı nitelik tasıyan el ilanı mahiyetindeki matbuaları dagıtabileceklerine,

6- a) Bu seçimler için kullanılacak oy pusulalarının adaylar tarafından bastırılabilecegine, her türlü araçla (bilgisayar, daktilo, fotokopi ve teksir gibi) çogaltılabilecegine veya kapalı oy verme yerinde

seçmenler tarafından beyaz kâgıda da yazılabilecegine,

b) Muhtar ile ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinin seçiminde; muhtar ile o seçim çevresinden seçilmesi gereken ihtiyar meclisi/heyeti üye sayısı kadar ismin birlikte yazılı oldugu oy pusulası kullanılacagına, oy pusulası üzerine “Muhtar” veya “Muhtar Adayı” ile “Üye Adayı”, “İhtiyar Meclisi Üyesi” veya “İhtiyar Heyeti Üyesi” sözcüklerinin yazılabilecegine (2972/6360 ile degisik 32/3),

c) Muhtar ile ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinin seçiminde kullanılacak oy pusulalarına, köy ihtiyar meclisine son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre;

_ Nüfusu 1000’e kadar olan köylerde 8,

_ 1001’den 2000’e kadar olan köylerde 10,

_ 2000’den fazla olan köylerde 12,

_ Mahalle ihtiyar heyeti üyeligi için 8 isim yazılacagına (2972/30),

_ O seçim çevresinde seçilen ihtiyar meclisi/heyeti üyesinden en çok oy alandan baslamak üzere yarısının asıl, diger yarısının da yedek üye olacagına, Aza ve üye kelimeleri es anlamlı kelimeler oldugundan, oy pusulalarında her iki kelimenin de kullanılabilecegine,

7- Ad ve soyadları aynı olan muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üye adlarının yanına parantez içinde baba-anne adlarının, bu da aynı oldugu takdirde baba-anne adının yanına dogum tarihi yazılı oy pusulalarının kullanılabilecegine, bu hususun o yer seçim çevresinde duyurulması gerektigine,

8- Seçime girecek kisilerin bastırdıkları oy pusulalarını sandık kurulunun gözetiminde kapalı oy verme yerine koyabilecekleri gibi seçim gününden önce de dagıtabileceklerine,

9- Oy pusulaları için ancak beyaz kâgıt kullanılabilecegine ve renkli kâgıtlara basılmıs veya yazılmış oyların geçersiz sayılacagına,

10- Oy pusulalarının, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan kâğıttan imal edilmis ve ilçe seçim kurulu ile sandık kurulu mührünü tasıyan MOR renkli zarfa konularak ilgili oy sandıgına atılması gerektigine,

11- Köy ve mahalle seçimlerinde kullanılacak basılı veya yazılı oy pusulalarındaki isimlerden bir veya birkaçının çizilerek oy kullanılabilecegi gibi, çizilenlerin yerine o seçim çevresinde seçilecek kişi sayısını geçmemek üzere baska isimlerin de yazılabilecegine,

12- Muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeligi seçimi oy pusulalarına “EVET" veya "TERCİH” yazılı mührün basılmasına gerek bulunmadıgına, “EVET" veya "TERCİH” yazılı mührü basılmıs olanların da geçersiz sayılmayacagına,

13- Karar örneginin;

a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

b) Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Kurulumuz internet sitesinde yayınlanmasına ve il-ilçe seçim kurulu baskanlıklarına elektronik posta olarak gönderilmesine, 07/01/2014 tarihinde oybirligi ile karar verildi.

 

Baskan Baskanvekili Üye Üye

Sadi GÜVEN Turan KARAKAYA Muharrem COSKUN Mehmet KÜRTÜL

 

Üye Üye Üye Üye

Nilgün İPEK Ünal DEMİRCİ Ali KAYA İlhan HANAGASI

 

Üye Üye Üye

İbrahim ZENGİN Zeki YİĞİT Hakkı MANAV


 
Sakarya Muhtarlar Derneği
URL:
http://www.sakaryamuhtarlardernegi.com/yazdir.asp?ID=12100